غار هندل آباد

غار هندل آباد

دهانه ورودی غار به سمت جنوب است و عمق غار در حدود ۱۰۰ متر می باشد.منبع تامیین کننده آب درون غار چشمه کوچکی است که در نزد ساکنان محلی منطقه از تقدس برخوردار است و در نظر آنها آب چشمه دارای قدرت شفا بخشی است. درون غار قندیله و ستونهای آهکی استاگتیت و استالاگمیت به چشم می خورد. به غیر از خفاش ها که ساکنان همیشگی غارها هستند در این غار تعداد زیادی وزغ نیز زندگی می کنند. طول مسیر اصلی غار تقریبا ۱۳۰ متر است. بخشهای از این مسیر به تالاری بزرگ و بخش های هم به راهرو باریک به عرض و ارتفاع ۲ متر تبدیل شده است.

آدرس: ۴۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، جاده مشهد – قوچان، جاده توس، بخش تبادکان، مجاور روستای هندل آباد.

نظر بدهید