برج رادکان

برج رادکان

محل قرار گرفتن درها در این برج اتفاقی نیست . درها در راستای طلوع یلدایی (آغاز زمستان) و غروب (آغاز تابستان) در پهنه برج ساخته شده اند . در این بنا نور خورشید طوری می تابد که از میان دو در عبور کرده و زمان دقیق شروع فصل را معین می کند .

نظر بدهید